Bài học

Bài học thuộc : Odoo tip Trạng thái bài học : Chưa hoàn thành

Mail template render html field odoo

${object.notes | safe} -> add thêm “| safe” vào ${object} sẽ không render ra các thẻ htmlTags:


Gắn sao :  

Tác giả : admin admin

`
×