Bài học

Bài học thuộc : Odoo tip Trạng thái bài học : Chưa hoàn thành

Tạo nút bấm thông minh trên form view

When creating smart buttons in Odoo you must tie together several aspects of Odoo development. Below are the basic steps to creating a smart button with example code segments located below.

Bổ sung các trường thông tin cho model res.partner

voucher_count = fields.Integer(compute='_voucher_count', string='# of Vouchers')
account_voucher_ids = fields.One2many('account.voucher', 'partner_id', 'Voucher History')


Tags:


Gắn sao :  

Tác giả : admin admin

`
×