Pipeline

Là một hệ thống trực quan để thể hiện quá trình kinh doanh của doanh nghệp, từ bước đầu liên hệ đến chốt sale. Đây là quá trình mà người bán hàng có thể tạo cơ hội bán hàng, thẩm định chất lượng khách hàng và chốt các khách hàng tiềm năng thông qua chu trình bán hàng (Sales Cycle) của doanh nghiệp.

Related Thuật ngữ liên quan

×