Bài học

Bài học thuộc : Odoo tip Trạng thái bài học : Chưa hoàn thành

Gỡ odoo khỏi Ubuntu

Đôi khi bạn cần xóa tất cả các cài đặt và file của odoo khỏi hệ thống Linux. Thực hiện vài bước sau để thực hiện loại bỏ Odoo khỏi Ubuntu

1. Dừng dịch vụ odoo

sudo service odoo-server stop

2. Xoá toàn bộ các file của odoo

sudo rm -R /opt/odoo

Trong đó /opt/odoo là thư mục chứa các file của odoo.

3. Xoá các file cấu hình odoo

sudo rm -f /etc/odoo-server.conf
sudo rm -f /etc/odoo.conf

Nếu odoo của bạn được cài đặt để chạy ngay khi khởi động Ubuntu, bạn thực hiện thêm các lệnh sau:

update-rc.d -f odoo-server remove
sudo rm -f /etc/init.d/odoo-server

4. Xoá các user và các nhóm

Xoá người dùng và nhóm của database postgres

userdel -r postgres
groupdel postgres

Xoá người dùng và nhóm odoo

userdel -r odoo
groupdel odoo

5. Xoá database postgress

sudo apt-get remove postgresql -y
sudo apt-get --purge remove postgresql\* -y
sudo rm -r -f /etc/postgresql/
sudo rm -r -f /etc/postgresql-common/
sudo rm -r -f /var/lib/postgresql/

Đã xong, odoo đã được xoá hoàn toàn khỏi hệ thống linux của bạnTags:


Gắn sao :  

Tác giả : admin admin

`
×