Tag: odoo cơ bản

form view

form view là một dạng trình bày chi tiết của một tài liệu trên hệ thống ERP. Thông thường các thông tin hiển thị trên form view chi tiết và…

Khung nhìn Kanban hay còn gọi là thẻ khán bản (看版) là công cụ quản lý cung cấp đúng lúc (JIT, Just In Time Manufacturing System) nổi tiếng có xuất…

list view

list view là một dạng trình bày mà trong đó nhiều tài liệu cùng một loại (trong một mô hình) được trình bày theo bảng với nhiều dòng, mỗi dòng…

×