Triển khai odoo trong quản lý dự án xây lắp

Quản trị dự án xây lắp

Chúng tôi tùy biến, phát triển một số module để áp dụng Odoo trong quản trị dự án xây lắp phù hợp với đặc thù hoạt động sản xuất tại Việt Nam

Quản trị nhân sự

Các chức năng chính trong quản trị nhân sự của doanh nghiệp.
Điều chuyển nhân sự trong dự án, thông tin trực tiếp tới khách hàng xem thêm…

Quản lý dự án

Tính dự toán dựa trên định mức của doanh nghiệp
Quản lý vật liệu đầu vào, quản lý tiến độ…

Quản lý mua hàng

Tích hợp đầy đủ với phân hệ quản lý dự án, kiểm soát cung ứng vật liệu
Các phiên thảo luận với nhà cung cấp…

Quản trị thông tin

Quản trị hệ thống thông tin trong doanh nghiệp.
Mọi lúc, mọi nơi, mọi vấn đề. Tích hợp với các phân hệ khác xem thêm…

Quản lý dự thầu

Cơ hội dự thầu chuyển đổi thành hồ sơ dự thầu.
Quản lý quá trình thực hiện hồ sơ dự thầu.
Kết nối với các nhà cung cấp, quản lý báo giá…

Quản lý hợp đồng

Phân loại, thương thảo hợp đồng.
Tổng hợp, kết nối ý kiến các phòng ban đóng góp cho hợp đồng

×