Tag: odoo lập trình

Model là gì

Model là gì trong Odoo? Trong Odoo, mô hình là một lớp (class) ánh xạ tới quan hệ dữ liệu (bảng) và các bảng có khả năng kết nối (ví…

×