Tag: python

decorator

Decorator được sử dụng tương đối nhiều trong Python. Decorator là một hàm nhận tham số đầu vào là một hàm khác và mở rộng tính năng cho hàm đó mà không thay…

external_id

external_id Chuỗi được lưu trong model  ir.model.data, có thể được sử dụng để tham chiếu đến một bản ghi bất kể định danh cơ sở dữ liệu của nó trong quá…

map()

Một hàm của Python: Hàm map() tích hợp sẵn trong Python có tác dụng duyệt tất cả các phần tử của một iterable (list, tuple, dictionary…) qua một hàm cho trước…

×