Tag: python

map()

Một hàm của Python: Hàm map() tích hợp sẵn trong Python có tác dụng duyệt tất cả các phần tử của một iterable (list, tuple, dictionary…) qua một hàm cho trước…

×