Encyclopedia

CRM

CRM là viết tắt của Customer Relationship Management có nghĩa là quản trị quan hệ khách hàng. CRM là hệ thống thể hiện sự tác động qua lại giữa doanh…

decorator

Decorator được sử dụng tương đối nhiều trong Python. Decorator là một hàm nhận tham số đầu vào là một hàm khác và mở rộng tính năng cho hàm đó mà không thay…

external_id

external_id Chuỗi được lưu trong model  ir.model.data, có thể được sử dụng để tham chiếu đến một bản ghi bất kể định danh cơ sở dữ liệu của nó trong quá…

form view

form view là một dạng trình bày chi tiết của một tài liệu trên hệ thống ERP. Thông thường các thông tin hiển thị trên form view chi tiết và…

Khung nhìn biểu mẫu hay còn gọi là form view là một dạng trình bày chi tiết của một tài liệu trên hệ thống ERP. Thông thường các thông tin…

Khung nhìn danh sách hay còn gọi là list view là một dạng trình bày mà trong đó nhiều tài liệu cùng một loại (trong một mô hình – Model)…

Khung nhìn Kanban hay còn gọi là thẻ khán bản (看版) là công cụ quản lý cung cấp đúng lúc (JIT, Just In Time Manufacturing System) nổi tiếng có xuất…

list view

list view là một dạng trình bày mà trong đó nhiều tài liệu cùng một loại (trong một mô hình) được trình bày theo bảng với nhiều dòng, mỗi dòng…

×