Encyclopedia

Khung nhìn biểu mẫu hay còn gọi là form view là một dạng trình bày chi tiết của một tài liệu trên hệ thống ERP. Thông thường các thông tin…

Khung nhìn danh sách hay còn gọi là list view là một dạng trình bày mà trong đó nhiều tài liệu cùng một loại (trong một mô hình – Model)…

Khung nhìn Kanban hay còn gọi là thẻ khán bản (看版) là công cụ quản lý cung cấp đúng lúc (JIT, Just In Time Manufacturing System) nổi tiếng có xuất…

×