Encyclopedia

external_id

external_id Chuỗi được lưu trong model  ir.model.data, có thể được sử dụng để tham chiếu đến một bản ghi bất kể định danh cơ sở dữ liệu của nó trong quá…

×