Encyclopedia

XML ID

Mã định danh bên ngoài, còn được gọi là XML ID, là một chuỗi mã định danh có thể đọc được, xác định duy nhất một bản ghi cụ thể trong Odoo. Chúng rất quan trọng khi tải dữ liệu vào Odoo.

×