Encyclopedia

CRM

CRM là viết tắt của Customer Relationship Management có nghĩa là quản trị quan hệ khách hàng. CRM là hệ thống thể hiện sự tác động qua lại giữa doanh…

×