Encyclopedia

Sales Cycle

Sales Cycle (Chu trình bán hàng) Trình tự của các giai đoạn được doanh nghiệp sử dụng để chuyển khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực sự.

Sales stage

Sales stage (Giai đoạn bán hàng): Trong phân hệ CRM của Odoo, một Sales stage là một phần của Sales Cycle (chu trình bán hàng), tại đó cơ hội bán…

sorted()

Một hàm của Python: sorted() Đúng như tên gọi của nó thì hàm này có thể sắp xếp các phần tử ở trong một list, set hay tuple. sorted(iterable, *, key=None, reverse=False) Return a…

×