Sales stage

Sales stage (Giai đoạn bán hàng):
Trong phân hệ CRM của Odoo, một Sales stage là một phần của Sales Cycle (chu trình bán hàng), tại đó cơ hội bán hàng có thể được định lượng xác suất thành công về khả năng chốt sale. Kèm theo đó các hành động cần có để chăm sóc cơ hội cũng được xác định.

Related Thuật ngữ liên quan

×