Encyclopedia

decorator

Decorator được sử dụng tương đối nhiều trong Python. Decorator là một hàm nhận tham số đầu vào là một hàm khác và mở rộng tính năng cho hàm đó mà không thay…

×