Tag: hàm python

map()

Một hàm của Python: Hàm map() tích hợp sẵn trong Python có tác dụng duyệt tất cả các phần tử của một iterable (list, tuple, dictionary…) qua một hàm cho trước…

sorted()

Một hàm của Python: sorted() Đúng như tên gọi của nó thì hàm này có thể sắp xếp các phần tử ở trong một list, set hay tuple. sorted(iterable, *, key=None, reverse=False) Return a…

×