Tag: hàm python

sorted()

Một hàm của Python: sorted() Đúng như tên gọi của nó thì hàm này có thể sắp xếp các phần tử ở trong một list, set hay tuple. sorted(iterable, *, key=None, reverse=False) Return a…

×