Encyclopedia

map()

Một hàm của Python: Hàm map() tích hợp sẵn trong Python có tác dụng duyệt tất cả các phần tử của một iterable (list, tuple, dictionary…) qua một hàm cho trước…

Model là gì

Model là gì trong Odoo? Trong Odoo, mô hình là một lớp (class) ánh xạ tới quan hệ dữ liệu (bảng) và các bảng có khả năng kết nối (ví…

×