Model là gì

Model là gì trong Odoo?

Trong Odoo, mô hình là một lớp (class) ánh xạ tới quan hệ dữ liệu (bảng) và các bảng có khả năng kết nối (ví dụ: mô tả mối quan hệ nhiều nhiều – many2many). Nó chứa các trường và hành vi thiết yếu của dữ liệu bạn lưu trữ. Nói chung, mỗi model thường ánh xạ tới một bảng trong cơ sở dữ liệu.

Cùng một lớp có thể có các phương thức (method) để thực hiện các thao tác trên dữ liệu trong bảng tương ứng.

Có một vài loại model trong Odoo:

  • models.Model: Model thực sẽ tạo ra một bảng dữ liệu trên database
  • models.TransientModel: Model trừu tượng không tạo ra bảng dữ liệu trên database

English version

In Odoo, model is a class that maps to the data relation (table) and potentially bridge tables (e.g. many2many relations). It contains the essential fields and behaviors of the data you’re storing. Generally, each model maps to a single database table.

The same class can have methods for the manipulations on the corresponding data.

Related Thuật ngữ liên quan

×