form view

form view là một dạng trình bày chi tiết của một tài liệu trên hệ thống ERP. Thông thường các thông tin hiển thị trên form view chi tiết và đầy đủ hơn list view (tree view). Với các tài liệu sử dụng “trạng thái” để biểu diễn quá trình xử lý (pipe line) form view cũng cho biết trạng thái hiện thời của tài liệu.

Đặc biệt trên form view thường hiển thị các nút bấm để gọi một hành động nào đó tác động lên tài liệu hoặc toàn bộ mô hình (model) của tài liệu.

Related Thuật ngữ liên quan

×