khung nhìn danh sách

Khung nhìn danh sách hay còn gọi là list view là một dạng trình bày mà trong đó nhiều tài liệu cùng một loại (trong một mô hình – Model) được trình bày theo bảng với nhiều dòng, mỗi dòng đại diện cho một bản ghi. Trên hệ thống ERP list view cho phép hiển thị cùng lúc nhiều dòng của một mô hình tài liệu. Khi người dùng bấm vào một dòng, form view chi tiết của tài liệu tương ứng sẽ xuất hiện.

Related Thuật ngữ liên quan

×