Encyclopedia

Khung nhìn danh sách hay còn gọi là list view là một dạng trình bày mà trong đó nhiều tài liệu cùng một loại (trong một mô hình – Model)…

×