Sales Cycle

Sales Cycle (Chu trình bán hàng)
Trình tự của các giai đoạn được doanh nghiệp sử dụng để chuyển khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực sự.

Related Thuật ngữ liên quan

×