địa chỉ IP của máy ảo của bạn

Bạn có thể kiểm tra xem địa chỉ IP máy ảo Ubuntu bằng cách gõ lệnh:
ip addr show
Địa chỉ IP sẽ hiển thị như hình ảnh

×