Bài học

Bài học thuộc : Quản trị Odoo – Cơ bản Trạng thái bài học : Chưa hoàn thành

Khái niệm và thuật ngữ trong Odoo

Trong bài này, chúng ta sẽ thống kê và sắp xếp các khái niệm và thuật ngữ cơ bản và quan trọng trong odoo.

1. Các khái niệm

2. Các thuật ngữTags:


Gắn sao :  

Tác giả : admin admin

`
×