Bài học

Bài học thuộc : Quản trị Odoo – Cơ bản Trạng thái bài học : Chưa hoàn thành

Tạo, phân quyền và quản lý người dùng

Tạo mới người dùng



Tags:


Gắn sao :  

Tác giả : admin admin

`
×