Tag: CRM

Pipeline

Là một hệ thống trực quan để thể hiện quá trình kinh doanh của doanh nghệp, từ bước đầu liên hệ đến chốt sale. Đây là quá trình mà người…

×