Encyclopedia

phiên bản EE

Là phiên bản Odoo dành cho doanh nghiệp, không phải là miễn phí, để tìm hiểu thêm về chính sách phí của odoo bạn tham thảo tại odoo.com.

×